Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu PLUS EXTRA
Základný limit poistného plnenia 200 000 400 000
Poistené osoby    
poistený a osoby žijúce s poisteným v spoločnej domácnosti    
osoby, ktoré na pokyn poisteného opatrujú jeho byt alebo v ňom vykonávajú bežné domáce práce, a to iba pri výkone týchto činností    
osoby, ktorým poistený zveril do opatery dieťa alebo psa, a to iba pri výkone týchto činností    
     
Územná platnosť    
Európska únia (pobyt max. 3 mesiace)    
Svet s výnimkou Severnej Ameriky (pobyt max. 3 mesiace)  *  **
Európska únia (pobyt nad 3 mesiace)    **
     
Rozsah poistenia a sublimity pre vymenované škody alebo ujmy spôsobené:    
v bežnom občianskom živote    
pri neprofesionálnej športovej činnosti    
drobnými domácimi zvieratami vrátane psov    
regresy zdravotných poisťovní alebo orgánu nemocenského poistenia    
pracovným strojom s maximálnou rýchlosťou do 25 km/h (napr. kosačky, malé traktory na kosenie alebo odpratanie snehu)  *  **
motorovým strojom s max. rýchlosťou do 6 km/h (napr. detské motorové autíčka, segway)  *  **
na používanom zariadení (v hoteli, dovolenkovom apartmáne, internáte a podobnom typu ubytovania potvrdeným dokladom)  *  **
pri výkone drobnej stavebnej činnosti (v hodnote do 20 000 €)  *  **
pri rekreačnej jazde na koňoch  *  **
pri rekreačnom používaní plavidiel  *  **
za spôsobenú nemajetkovú ujmu    **
hospodárskymi zvieratami vrátane koní    **
dronom alebo diaľkovo ovládanými modelmi (napr. modely lietadiel, áut)    **
v dôsledku straty kľúčov    **
  Je poistené do výšky uvedeného základného limitu poistného plnenia.
 * Je poistené do výšky sublimitu 20 000 EUR.
 ** Je poistené do výšky sublimitu 40 000 EUR.
limit v EUR Poistiteľ uhradí poistné plnenie max. do výšky uvedeného limitu pre jednu poistnú udalosť.
sublimit Je limit plnenia v rámci uvedeného základného limitu poistného plnenia.
  Riziko je nepoistené.