Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely poistiteľa a osôb patriacich do finančnej skupiny AXA na Slovensku.

Poistník udeľuje súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

  • ponúkať produkty týchto spoločností,
  • zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
  • automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
  • poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
  • prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľuje na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanete klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujete súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.
 
Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.
 
Zároveň poistník potvrdzuje, že sa oboznámil s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.