Nepoistiteľné osoby

Nepoistiteľnými osobami sú:

 

Profesionál je definovaný ako osoba, ktorej plynie väčšia časť príjmu z danej činnosti alebo aktivít súvisiacich s danou činnosťou.
V prípade, že toto poistenie bude poskytnuté osobe, ktorá je v okamihu vstupu do poistenia osobou nepoistiteľnou, je poistenie takejto osoby od začiatku neplatné. Ak poistiteľ túto skutočnosť zistí, zašle poistníkovi a poistenému oznámenie o tom, že poistenie takejto osoby je od začiatku neplatné a poistník, poistený a poistiteľ sú povinní si v takomto prípade vrátiť všetky poskytnuté plnenia, súvisiace s takýmto poistením jednotlivej poistenej osoby, pričom poistiteľ je oprávnený si od zaplateného poistného odpočítať náklady spojené so vznikom a správou poistenia.